‘’ Άραγε ‘’ , είπα εγώ … πως αναλαμβάνεις να κάνεις τους άνδρες  αγαθούς πολίτες ‘’ :    ‘’ Άραγε ‘’ , είπα εγώ … πως αναλαμβάνεις να κάνεις τους άνδρες  αγαθούς πολίτες ‘’ :
Ἵνα δὲ μὴ δοκῶ Λακεδαιμονίους θεραπεύειν, καὶ τῶν ἡμετέρων προγόνων μνησθήσομαι. οὕτω γὰρ ἦσαν πρὸς τὰς αἰσχύνας χαλεποί, καὶ περὶ πλείστου τῶν τέκνων τὴν σωφροσύνην ἐποιοῦντο, ὥστ’ ἀνὴρ εἷς τῶν πολιτῶν, εὑρὼν τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα διεφθαρμένην, καὶ τὴν ἡλικίαν οὐ καλῶς διαφυλάξασαν μέχρι γάμου, ἐγκατῳκοδόμησεν αὐτὴν μεθ’ ἵππου εἰς ἔρημον οἰκίαν, ὑφ’ οὗ προδήλως ἔμελλεν ἀπολεῖσθαι συγκαθειργμένη. καὶ ἔτι καὶ νῦν τῆς οἰκίας ταύτης ἕστηκε τὰ οἰκόπεδα ἐν τῷ ὑμετέρῳ ἄστει, καὶ ὁ τόπος οὗτος καλεῖται παρ’ ἵππον καὶ κόρην. [182] ὁ δὲ Σόλων ὁ τῶν νομοθετῶν ἐνδοξότατος γέγραφεν ἀρχαίως καὶ σεμνῶς περὶ τῆς τῶν γυναικῶν εὐκοσμίας. τὴν γὰρ γυναῖκα ἐφ’ ᾗ ἂν ἁλῷ μοιχός, οὐκ ἐᾷ κοσμεῖσθαι, οὐδὲ εἰς τὰ δημοτελῆ ἱερὰ εἰσιέναι, ἵνα μὴ τὰς ἀναμαρτήτους τῶν γυναικῶν ἀναμειγνυμένη διαφθείρῃ· ἐὰν δ’ εἰσίῃ ἢ κοσμῆται, τὸν ἐντυχόντα κελεύει καταρρηγνύναι τὰ ἱμάτια καὶ τὸν κόσμον ἀφαιρεῖσθαι καὶ τύπτειν, εἰργόμενον θανάτου καὶ τοῦ ἀνάπηρον ποιῆσαι, ἀτιμῶν τὴν τοιαύτην γυναῖκα καὶ τὸν βίον ἀβίωτον αὐτῇ κατασκευάζων. [183]

Ενότητα 1  -  Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας ;
 
‘’ Το μάθημα (το οποίο διδάσκω ) είναι η ευβουλία, η σωστή σκέψη ….και να μιλήσει για τα πολιτικά θέματα ‘’:
Ο διάλογος αρχίζει με τον Πρωταγόρα , ο οποίος εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του.  Το αντικείμενο της διδασκαλίας του είναι η ευβουλία , δηλαδή η σωστή διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων σχετικά και με την ιδιωτική ζωή ( ζητήματα του οίκου) και με τη δημόσια. Με τη διδασκαλία του υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος  γίνεται ικανός :

,